Većina nezaraznih bolesti i njihovih komplikacija su u velikoj mjeri preventabilnog karaktera. Promovisanjem zdravih stilova života može se spriječiti 90% oboljenja od dijabetesa tip 2, 80% koronarnih oboljenja srca i 70% moždanih udara. Efektivne javno-zdravstvene intervencije i politike usmjerene ka redukciji faktora rizika zajedničkih za nastanak velikog broja nezaraznih bolesti rezultiraju unaprijeđenjem zdravlja populacije, smanjivanjem zdravstvene potrošnje i povećanjem ekonomske produktivnosti.

Uspjeh u prevenciji epidemije nezaraznih bolesti pretpostavlja tijesnu intersektorsku saradnju koja promoviše unaprijeđenje socijalnih determinanti zdravlja i usvajanje zdravih stilova života, kao i obezbijeđivanje univerzalne zdravstvene zaštite.

Posebno je važno prevenciju usmjeriti na podizanje svijesti o važnosti zdravih stilova života od najranije dobi, a posebno među populacijom mladih koji su u tom periodu najviše izloženi rizicima za nastanak HNB.

Podizanje svijesti o prevenciji za krajnji cilj ima podršku mladima da budu odgovorni prema sebi i sopstvenom zdravlju kako bi gradili održive navike i pravili zdravije izbore. Njima je definitivno potrebna podrška i edukacija. Današnji mladi, sjutra će biti donosioci odluka u ovom društvu, zaposleni u kompanijama, roditelji, zbog čega je veoma važno da usvoje principe aktivnog i zdravog načina života.

U moru informacija koje nas okružuju u online svijetu, od izuzetne važnosti je kreiranje informativnog sadržaja koji pripremaju relevantni stručnjaci iz određenih oblasti, a upravo to je jedna od ideja projekta, da na jednom mjestu damo sve neophodne informacije, te da podstaknemo mlade, ali i širu društvenu zajednicu da se odgovorno i valjano odnose prema svom zdravlju, ali i zdravlju ostalih članova zajednice.

Osnovni cilj projekta:

  • Kreiranje ambijenta za prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti među mladim odraslim osobama u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi:

  • Dobijanje osnovnih podataka o znanju, stavovima i ponašanjima mladih odraslih osoba u pogledu vodećih faktora rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori, a kroz anketno istraživanja na nacionalnom uzorku, kao i fokus grupe.
  • Edukacija ključnih aktera u društvu o zdravim stilovima života, a u cilju prenošenja znanja i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti među mladim odraslim osobama.
  • Povećanje svijesti mladih i šire društvene zajednice o važnosti zdravih stilova života u cilju prevencije hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori.

Projekat je podržan od strane Phillip Morris-a u Crnoj Gori.